_default.jpg

Regulamin

I. Postanowienia wstępne regulaminu

Niniejszy regulamin określa:

  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.transa-m.pl
  • składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym   www.transa-m.pl,
  • dostarczania zamówionych produktów Klientowi
  • uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez firmę:

Transa-M Tomasz Majnusz
43-200 Pszczyna
ul.Bratnia 3
NIP: PL6381003227

Tel: +48 32 210 12 10
email: biuro@transa-m.pl

w treści regulaminu nazywaną „Sklepem”, „Sklepem Internetowym” lub „Usługodawcą”.

5. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego www.transa-m.pl jest sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci Internet.

6. Umowa sprzedaży pomiędzy usługodawcą a Klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1225) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Procedura składania zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.transa-m.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Klienta.

3. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

III. Płatności

1. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego transa-m.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2. Sklep przyjmuje płatności za pomocą:

a) za pobraniem – płatność realizowana jest w momencie dostarczenia przesyłki

b) przelew bankowy – towar zostanie wysłany w chwili otrzymania przelewu bankowego na niżej wymieniony rachunek:

Dane do przelewu:
Konto PKO BP: 79 1020 2528 0000 0302 0018 1917

Transa-M Tomasz Majnusz
43-200 Pszczyna
ul.Bratnia 3

3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

4. Płatności za zamówiony towar należy dokonać tak, by należna kwota była zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty należnej z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w terminie o którym mowa powyżej, zamówienie uważa się za nieskuteczne a Sklep Internetowy nie przystąpi do jego realizacji.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

IV. Realizacja dostawy towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na terenie RP.

2. Dostawy realizowane są w dni robocze. Ceny przesyłki będą widoczne przy wyborze formy dostawy.

3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych Produktów wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówień nie trwała dłużej niż 5 dni roboczych  – chyba że strony ustaliły inaczej, w każdym przypadku realizacja zamówień (dostarczenie Towarów objętych zmówieniem) nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT

6. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie, najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zostanie o tym fakcie poinformowany i otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin przesyłki Produktu niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń. Możliwe jest również, na wyraźne życzenie Klienta, dokonanie innych ustaleń niż opisane powyżej.

V. Odstąpienia od umowy i zwroty

1.Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu towaru należy wysłać w w/w terminie pod adres: Transa-M Tomasz Majnusz 43-200 Pszczyna ul.Bratnia 3, lub pod adres e-mailowy: biuro@transa-m.pl

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sklepu przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka).

4. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w postaci kompletnej (w oryginalnym i nie będzie nosił śladów używania oraz nie będzie uszkodzony

5. Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

VI Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje związane z produktami zakupionymi w sklepie powinny być składane pisemnie, na adres Sprzedawcy

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

3.Sprzedawca dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Zamawiającego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarach nie noszących znamion uszkodzeń mechanicznych.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

VII. Dane osobowe

1.Składając zamówienie w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie goliat.com.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.Dane osobowe użytkownika przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

VIII Postanowienie końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu prosimy nie dokonywać zamówień.

2.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.transa-m.pl . Klient zobowiązuje się do zapoznawania z aktualnym regulaminem przed każdym zakupem.

3. Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

4. Obecność informacji o produktach na stronie Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

5. Sklep nie będzie ponosił odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy jak również w związku z odstąpieniem od niej.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Opisy produktów umieszczone w serwisie pochodzą bezpośrednio z witryn producentów (dystrybutorów) lub są redagowane na podstawie informacji tam podawanych. Pomimo staranności przy ich umieszczaniu mogą pojawić się niezamierzone błędy lub nieścisłości. Opisy, zdjęcia oraz pozostałe informacje zawarte w serwisie transa-m.pl nie mogą być podstawą do roszczeń wobec naszej firmy. Jeśli zauważą Państwo błąd w opisie bardzo prosimy o kontakt.

8. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

- telefon: + 48 32 210 12 10
- telefon kom.: +48 602 289 921
- email: biuro@transa-m.pl

oraz pisemnie na adres:

Transa-M Tomasz Majnusz
43-200 Pszczyna
ul. Bratnia 3